حساب بانک سامان
مدرسه آموزش از راه دور روشنگر (شهریه فوق برنامه)
مدیر محمد آقامیرزائی
شماره شبای حساب
IR820560080780000928254002
شماره حساب
۸۰۷-۸۰۰-۹۲۸۲۵۴-۲
شماره کارت متصل به حساب ۶۹۱۹۸۶۱۰۴۴۳۵۴۸۷۵

بعد از واریز رسید واریزی را برای واتساپ ۰۹۱۲۱۰۶۲۶۱۹ بفرستید تا اکانت ورود به سایت برایتان ایجاد شود

Print Friendly, PDF & Email