Print Friendly, PDF & Email

جهت شرکت در کلاس های تقویتی مدرسه آموزش از راه دور روشنگر شهریه را به حساب زیر واریز نمایید

بانک سامان
مدرسه آموزش از راه دور روشنگر
شماره شبای حساب
IR820560080780000928254002
شماره حساب
۸۰۷-۸۰۰-۹۲۸۲۵۴-۲

شماره کارت متصل به حساب
۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۳۵۴۸۷۵

Print Friendly, PDF & Email