دروس پایه ششم ابتدایی

قرآن
فارسی
ریاضی
علوم
هنر
تربیت بدنی
هدیه های آسمانی
شایستگی های عمومی
تعلیمات  اجتماعی
تفکر و پژوهش
کاروفناوری