آزمایشگاه علوم تجربی2

دبیر:استاد قاسمیان

زبان خارجی2

دبیر: استاد چای فروشان